logoObchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, IČO: 46403523, DIČ: CZ46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora zapsané v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ŘKF“, nebo „Prodávající“); upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím, na jedné straně, a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen jako „Kupující“), na druhé straně. Předmětem Smlouvy je prodej elektronických vstupenek (dále jen „e-vstupenka“) opravňujících Kupujícího ke vstupu do objektů Prodávajícího nebo do objektů jeho partnerských organizací (dále jen „Partnerské organizace“) nebo na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Prodávajícím nebo jeho Partnerskými organizacemi (dále jen „Akce“). Prodej e-vstupenek se uskutečňuje prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „e-shop“) na webových stránkách https://vstupenky.chramsvatebarbory.cz nebo https://tickets.chramsvatebarbory.cz, který provozuje Prodávající.

1.2. Kupující je spotřebitelem, nebo podnikatelem. Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) je v souladu s § 420, odst. 1 Občanského zákoníku subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dle § 420, odst. 2 Občanského zákoníku je za podnikatele považována pro účely ochrany spotřebitele též každá osoba, která uzavírá Smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím e-vstupenek na Akci prostřednictvím Prodávajícího a Kupující nákupem e-vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.

1.4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu e-vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném Kupujícím limitovaném dostupností e-vstupenek předaných k prodeji Prodávajícím a závazek Kupujícího uhradit vstupné za e-vstupenky.

2.2. E-shop obsahuje informace o e-vstupenkách, o jejich cenách. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu Prodávajícího. Kupující souhlasí s použitím tzv. komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám (Prodávající si za použití komunikačních prostředků na dálku neúčtuje žádné poplatky).

2.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím Objednávky e-mailem zaslaným na elektronickou adresu Kupujícího, která mu bude zaslána společně s e-vstupenkou, a kompletním uhrazením ceny za e-vstupenky ze strany Kupujícího. Akceptace Objednávky je uložena v systému Prodávajícího stejně jako v případě nákupu Kupujícího osobně v pokladně Prodávajícího.

2.4. Před dokončením Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu e-vstupenku na elektronickou adresu Kupujícího bez zbytečného odkladu po úspěšném přijetí platby kupní ceny za e-vstupenky. Kupující nemá nárok na dodání e-vstupenky dříve, než bude uhrazena cena za e-vstupenku v plné výši tj. až od uzavření Smlouvy.

2.7. V případě, že se nejedná o Akci organizovanou Prodávajícím, nýbrž jde o Akci organizovanou Partnerskou organizací, a Prodávající je tak pouze v pozici zprostředkovatele prodeje e-vstupenek, odpovídá Prodávající pouze a výhradně za správnost a originalitu e-vstupenky.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cenu e-vstupenek a případné náklady spojené s dodáním e-vstupenek dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GP webpay.

3.2. Žádné další slevy z kupní ceny Prodávající na e-vstupenky neposkytuje.

3.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu zjednodušený daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, ale Prodávající je na prodej e-vstupenek osvobozen od DPH podle §61 zák. 235/2004 Sb. Zjednodušený daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny e-vstupenek a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího spolu s e-vstupenkami. Kupující si v doručeném emailu může požádat o vystavení dokladu se všemi nutnými náležitostmi daňového dokladu.

3.4. Akceptace platebních karet je zajišťována prostřednictvím společnosti GlobalPayments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost GlobalPayments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností GlobalPayments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka. Služby poskytuje na základě „Všeobecných obchodních podmínek GlobalPayments s. r. o.“ https://www.globalpayments.cz/cs-cz/podpora-kontakt.

4. E-VSTUPENKA

4.1. E-vstupenka je platná pro jeden vstup na Akci. Doba platnosti e-vstupenky je 365 dnů počínaje dnem, kdy byla e-vstupenka zaplacena. E-vstupenka je ceninou chráněnou unikátním čárovým kódem. Padělání, kopírování a pozměňování e-vstupenek se trestá podle zákona.

4.2. Kontrolu e-vstupenky provádí na Akci zaměstnanec Prodávajícího. E-vstupenka se kontroluje pomocí skeneru přímo z mobilního zařízení nebo v tištěné podobě.

4.3. Prodávající nezodpovídá za neplánované uzavření Akce.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá Kupující právo od Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Prodávajícím Akce, poskytováno v určeném termínu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Kupujícímu doručena e-vstupenka z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné e-vstupenku Kupujícímu doručit na elektronickou adresu Kupujícího (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

6.3. Kupující nemá nárok na výměnu e-vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení e-vstupenky nebude e-vstupenka nahrazována novou a Kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za e-vstupenku.

6.4. V případě, že Kupující neobdržel e-vstupenku nejpozději do 1 hodiny (= doba doručení) po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od uplynutí doby doručení e-vstupenky, kontaktovat Prodávajícího a oznámit, že neobdržel uhrazenou e-vstupenku. Pro tyto účely je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu jméno, příjmení a elektronickou adresu kupujícího, resp. Další identifikační údaje při nákupu e-vstupenky. V případě, že Prodávající zjistí, že e-vstupenka skutečně nebyla Kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 6.2. těchto Obchodních podmínek a zároveň Kupující oznámil Prodávajícímu, že mu e-vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:

6.5. Kupující je povinen se řádně a včas informovat o časové a termínové dostupnosti jím zakoupené Akce, a to na webových stránkách Prodávajícího nebo Partnerské organizace:
https://chramsvatebarbory.cz/informace-pro-navstevniky/#navstevni-doba
https://www.sedlec.info/

6.6. Dojde-li ze strany Prodávajícího nebo Partnerských organizací k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného. Vstupné bude vráceno jen v případě, že Akce byla zrušena a Kupující se předem řádně informoval o dostupnosti zakoupené Akc e viz bod 6.5. těchto Obchodních podmínek. Vstupné bude vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného.

7. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

7.1. Součástí Obchodních podmínek je návštěvní řád, který je povinen Kupující nebo jakákoliv jiná osoba vstupující do prostor Prodávajícího nebo jeho partnerských organizací (dále pro účely tohoto článku „Návštěvník“) respektovat a dodržovat, a to ve všech prostorách, do kterých získává Návštěvník právo vstupu na základě zakoupení e-vstupenky nebo z jiného důvodu. Návštěvní řád je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího a na webových stránkách partnerských organizací.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Zásady zpracování osobních údajů).

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Zásady zpracování osobních údajů).

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

11.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.

11.3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Prodávajícím, Kupujícím a Partnerskými organizacemi se řídí českým právním řádem.

11.4. Veškeré spory vzniklé při nákupu e-vstupenek prostřednictvím Prodávajícího budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.