logoZásady zpracování osobních údajů

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících:

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, IČO: 46403523, DIČ: CZ46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora zapsané v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ŘKF“).

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu e-vstupenky ŘKF nebo Partnerské organizace.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Při nákupu e-vstupenky:

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme pouze do doby uskutečnění Akce, popř. do doby vypořádání nároků zákazníka vzešlých z účasti na Akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu ŘKF, např. pro účely vyřízení či uplatnění našich nároků.

Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Pro účely plnění smlouvy o prodeji e-vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem:

Pro účely zpracování z titulu oprávněného zájmu ŘKF či Partnerské organizace, tj.:

KOMU SMÍME OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Partnerské organizaci (pořadateli Akce), jehož identifikace je vždy na konkrétní e-vstupence, pro účely plnění smlouvy o prodeji e-vstupenky a pro účely zpracování z titulu jeho oprávněného zájmu.

Společnosti GlobalPayments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453, v případně platby e-vstupenek prostřednictvím platební bránu GP webpay pro účely realizace a spárování platby.

Subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÉ?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím ŘKF prodat e-vstupenku;

JAKÁ MÁTE PRÁVA OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁKUPEM E-VSTUPENEK?

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů Právo na výmaz osobních údajů Právo na omezení zpracování osobních údajů Právo na přenositelnost osobních údajů Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ MÝCH POŽADAVKŮ?

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

ŘKF bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

JAKÝM ZPŮSOBEM ŘKF ZAJIŠŤUJE OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EU NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

Ne, poskytování služeb ŘKF nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Tyto zásady může ŘKF příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby ŘKF dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. František Steidl, advokát poverenec@bihk.cz

V Kutné Hoře dne 1. 9. 2019